Statut fundacji

Co mamy w statucie

1. Działania na rzecz dzieci i młodzieży w Afryce

2. Działania na rzecz osób uczących się w Afryce

3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc:

– dzieciom i młodzieży

– pozostałym członkom ich rodzin.

4. Działalność charytatywna

5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin

6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, kulturę, sport i wychowanie

7. Ochrona i promocja zdrowia

8. Promocja i organizacja wolontariatu. Budowa i prowadzenie stołówek i akademików dla uczniów i studentów w Afryce

9. Finansowanie kosztów edukacji, utrzymania

10. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele fundacji

 

STATUT FUNDACJI:

Statut Fundacji – tekst jednolity na dzień 15.07.2016